Ladofoods triển khai thành công Oracle NetSuite Cloud ERP

Ladofoods triển khai thành công Oracle NetSuite Cloud ERP

Ngày 1/12 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng – LADOFOODS đã tiến hành golive thành công và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống Oracle NetSuite Cloud ERP với đầy đủ các phân hệ chức năng cần thiết cho mô hình tập đoàn bao gồm toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trên một hệ thống duy nhất, hợp nhất dữ liệu lớn của cả công ty mẹ và các công ty thành viên. Các phân hệ được triển khai và đưa vào sử dụng suôn sẻ thành công (trong tổng thời gian 5 tháng) nhờ sự phối hợp triển khai hiệu quả giữa đối tác SuiteCloud Vietnam và Ban dự án Ladofoods, bao gồm:

 • Quản lý ngân sách (Budget Control)
 • Sản xuất, QA/QC, nghiên cứu phát triển (Manufacturing WIP & Routing, Quality Management, R&D)
 • Kế hoạch cung ứng (Demand Planning)
 • Mua hàng đến Thanh toán (Procure-to-Pay)
 • Kho hàng (Inventory)
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Bán hàng phân phối đa kênh liên thông (Omnichannel)
 • Tài chính kế toán (Finance)
 • Quản lý TSCĐ (Fixed Asset)
 • Báo cáo thông minh (BI)
 • Quản lý hợp nhất tập đoàn đa công ty (Multi-company Management)