Mô hình đội ngũ triển khai dự án ERP của doanh nghiệp

Mô hình đội ngũ triển khai dự án ERP của doanh nghiệp

Đối mặt với quá trình triển khai ERP đầy phức tạp, các bên liên quan cần phải sẵn sàng hợp tác đảm bảo nỗ lực có hiệu quả. Dù trong tổ chức của nhóm triển khai ERP gồm nhiều cấp quản lý vận hành thì tất cả đều phải chung một mục tiêu – triển khai và sử dụng ERP hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ đưa ra mô hình đội ngũ thành công, bao gồm các cá nhân và vai trò chính của họ.

Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo xác định và quản lý mục tiêu bao trùm cho quá trính triển khai ERP. Ban chỉ đạo thường tham gia quy trình kinh doanh chính hoặc các bộ phận hướng dẫn lập kế hoạch dự án.

Ví dụ, trong một công ty đa quốc gia hoạt động ở nhiều chi nhánh, thành viên ban chỉ đạo triển khai ERP điển hình sẽ bao gồm:

 • CEO hoặc EVP – trụ sở chính
 • COO và / hoặc CIO – trụ sở chính
 • CFO – trụ sở chính
 • VP/ Giám đốc CNTT – trụ sở chính
 • VP/ Giám đốc bán hàng/ Marketing – trụ sở chính
 • VP/ Giám đốc sản xuất – trụ sở chính
 • Giám đốc tài chính- trụ sở chính
 • Quản lý tài sản, cơ sở vật chất- trụ sở chính
 • EVP- bộ phận quản lý từ xa 1
 • EVP- bộ phận quản lý từ xa 2
 • Giám đốc sản xuất- bộ phận quản lý từ xa 1
 • Giám đốc sản xuất- bộ phận quản lý từ xa 2

Mô hình ban chỉ đạo trên chủ yếu nhằm hướng đến các công ty quy mô lớn, vận hành và quản lý mang nhiều yếu tố kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, đối với những công ty nhỏ hơn cũng có một hệ thống cấu trúc nhóm triển khai ERP phù hợp tương ứng.

Đội quản lý dự án

Đội quản lý dự án có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo giai đoạn thực hành triển khai ERP. Trong đội này bao gồm các bên liên quan trực tiếp vừa đóng vai trò chủ đạo vừa hỗ trợ nhằm đảm bảo tất cả các quy trình kỹ thuật được hoạch định rõ ràng và thiết lập phù hợp với lịch trình hoạt động dự án.

 • VP / Giám đốc CNTT – trụ sở chính
 • VP / Giám đốc sản xuất – trụ sở chính
 • Giám đốc tài chính – trụ sở chính
 • Giám đốc cơ sở – trụ sở chính
 • EVP – bộ phận quản lý từ xa 1
 • EVP – bộ phận quản lý từ xa 2
 • Giám đốc CNTT – bộ phận quản lý từ xa 1
 • Giám đốc CNTT – bộ phận quản lý từ xa 2
 • Giám đốc Tài chính – bộ phận quản lý từ xa 1
 • Giám đốc Tài chính – bộ phận quản lý từ xa 2
 • Giám đốc sản xuất – bộ phận quản lý từ xa 1
 • Giám đốc sản xuất – bộ phận quản lý từ xa 2

Đội triển khai ERP

Trong mô hình cuối cùng này, các đội triển khai đóng vai trò hỗ trợ cho đội ngũ line-oriented chịu trách nhiệm với việc vận hành mỗi mô-đun ERP như vào hoạt động gì, bằng cách nào và vào thời điểm nào. Đội triển khai ERP bao gồm:

 • Chức vụ chính trong thành phần kinh doanh
 • Đối tác ngoài chính
 • Đối tác bên thứ ba (kỹ thuật / kinh doanh)
 • Chuyên viên tư vấn

Cấu trúc dự án này là một giải pháp đơn giản mà chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề dành cho đội ngũ triển khai ERP toàn diện. Dù là công ty quy mô lớn hay nhỏ, tổ hợp này cần phải được vận dụng như một yếu tố quan trọng của quá trình triển khai phần mềm; ngược lại nếu công ty không đi theo mô hình này có thể bị mất phương hướng và lúng túng trước những khó khăn về chi phí và sau cùng tất cả nỗ lực đổ bể trong thời gian ngắn.

Hằng Trần


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *